การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ ด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี

สุเพียร โภคทิพย์, จวนเพ็ญ มิ่งบุญ, นาฎอนงค์ เสนาพรหม, วิไลวรรณ ปลูกเจริญ, บุศรา วงศ์ปักษา, ปัตฑมา ภิรมย์เกษม , ปัทมานันท์ ภูปา

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยหลังขยายหลอดเลือดหัวใจ ด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการทบทวนสถานการณ์ พบว่ายังไม่มีรูปแบบการวางแผนจำหน่ายที่ชัดเจน หลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยยังไม่เข้าใจการปฏิบัติตัว เรื่องการดูแลแผล การดื่มน้ำ พบผู้ป่วยหายใจหอบ เหนื่อยจากการดื่มน้ำมากหลังการฉีดสี และการรับประทานยาเพื่อป้องกันขดลวดตีบซ้ำไม่สม่ำเสมอ พบการตีบซ้ำ 12% ระยะที่ 2 วางแผนการปรับปรุงแก้ไข โดยจัดทำมาตรฐานการวางแผนจำหน่าย การจัดทำสื่อต่างๆเช่น ภาพพลิก VCD/ การขยายหลอดเลือด / การขจัดและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง / Module รูปหัวใจ การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เหมาะสมโดยพยาบาลเป็นผู้ช่วยกระตุ้นในกลุ่ม ระยะที่ 3 นำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 4 การประเมินผล

ผลการดำเนินงานพบว่า การวางแผนจำหน่ายเป็นระบบ มีสื่อที่ใช้ประกอบการสอนที่โดนใจ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนัก การจัดกลุ่มทำให้ผู้ป่วยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยและการดูแลตน เองเกิดการเรียนรู้ และมีการรวมตัวกันเกิดเครือข่ายช่วยเหลือกัน ภาวะขดลวดอุดตันซ้ำลดลงเหลือ 6% Re-admit เหลือ 10% ไม่พบอุบัติการณ์ภาวะน้ำเกินจากการดื่มน้ำมาก การเปลี่ยนแปลงระดับ LDL-C ลดลงถึงเกณฑ์ 64% TG ลดลง 30 ราย (60%) ระดับ Cholesterol ลดลง 26 ราย (52%) ระดับ LDL ลดลง 12 ราย (40%)


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78780, เขียน: 15 Feb 2007 @ 14:28 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 19:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)