การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันโดยทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพประสาทวิทยา
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของทีมสหวิชาชีพ และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

วิธีการศึกษา
- กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคหลอกเลือดตีบหรืออุดตัน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เป็นต้นไป โดยดำเนินการดังนี้
1) ประชุมตัวแทนทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประสาทอารุยแพทย์ พยาบาล ห้องปฏิบัติการโภชนาการ กายภาพบำบัด อาชีวบำบัด และเภสัชกร เพื่อจัดทำ care map

2) แต่ละหน่วยงานจัดทำ care map

3) ประชุมเพื่อพิจารณาและแก้ไข care map

4) ดำเนินการใช้ care map เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งประเมินคุณภาพเปรียบเทียบ

5) ประชุมเพื่อประเมินผล แก้ไข และประกาศใช้

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยที่รับไว้ใน stroke corner ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2549 จำนวน 66 ราย เป็นชาย 31 ราย หญิง 35 ราย อายุเฉลี่ย 64.63 ปี (36-97 ปี) ผู้ป่วยน้อยละ 86.4 ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับไว้ในโรงพยาบาล ได้รับการตรวจ CT scan ร้อยละ 84.8 ได้รับ Aspirin ภายใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 69.7 ไม่ได้รับ Nifedipine Sublingual ร้อยละ 100 ได้รับการทำกายภาพบำบัด ร้อยละ 58.5 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคปอดอักเสบ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และแผลกดทับร้อยละ 87.9 เสียชีวิตขณะอยู่โรงพยาบาล 1 รายด้วยโรค MI ได้รับคำแนะนำการป้องกันกลับเป็นซ้ำร้อยละ 89.4 (เนื่องจากบางรายอาการหนักและเสียชีวิต)

สรุป
- จากการใช้ care map โรคหลอดเลือดสมองทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลได้อย่างถูก ต้องและรวดเร็วขึ้น สามารถลดและป้องกันการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองระยะ เฉียบพลัน

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78779, เขียน: 15 Feb 2007 @ 14:27 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)