บันทึกช่วยจำ

                           
 
 
                          วันนี้  ได้เข้าไปเช็ค mail       แล้วได้อ่านเจอหนังสือที่ส่วนราชการต้องรู้และควรปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง เพราะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปิดบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2548  ซึ่งส่วนราชการจะต้องตรวจสอบ  ปรับปรุง และแก้ไขต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้
 

บันทึกช่วยจำ
เรื่อง  “การปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2548”

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2548

เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 6 กลุ่มวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน


ตามที่สำนักงานโครงการฯ (ดร. วิเทศ  และคุณอัศวิน) ได้เสนอให้ส่วนราชการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขต่อไป และท่านอธิบดีมอบหมายเป็นนโยบายให้ดำเนินการโดยให้มาพิจารณา      การปฏิบัติก่อนในรายละเอียดเพื่อจะได้ปิดงวดบัญชี (ปิด Period) เพื่อออกรายงานการเงินประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. 2548   
สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ และทีมงานที่ปรึกษาโครงการ GFMIS  จึงได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน สรุปเป็นภาพช่วงระยะเวลาได้ดังนี้
 
           25 พ.ย. 48          2 ธ.ค.48            9 ธ.ค.48            ยังไม่กำหนดเวลา     
 
          

                      งวด 12               งวด 13                          งวด 14               งวด 15
 
                     1.                  2.                          3.                  4.
 
 
 
1.       การปิดงวดบัญชีที่ 12 และการเปิดงวดที่ 13
จะปิดการทำงานในระบบ  GFMIS ของงวดบัญชีที่  12 ในวันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน 2548  และเปิดงวดที่ 13 ซึ่งเป็นงวดที่ส่วนราชการที่มีเครื่อง GFMIS Terminal  สามารถเข้าไปปรับปรุงรายการโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548    ถึงวันศุกร์ที่                   2  ธันวาคม 2548  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานโครงการฯ จะออกงบทดลองของส่วนราชการระดับ “กรม” ส่งให้แก่หน่วยงานโดยตรง  พร้อมทั้งส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลาง 1 ชุด ภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548
1.2 สำนักงานโครงการฯจะออกงบทดลอง  “ระดับหน่วยเบิกจ่าย” ให้หน่วยงาน    ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal  โดยให้เรียกรายงานจาก WEB REPORT  โดยหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจะต้องตรวจสอบข้อมูลในงบทดลอง หากมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด    ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMIS Terminal  ดำเนินการต่อไป

ผลของการปิดงวดบัญชีดังกล่าว หากหน่วยงานจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือ      ปรับปรุงแก้ไขทางบัญชีหรือบันทึกรายการยกยอด หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องทำหน้าที่                  การบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง  GFMIS  Terminal  เท่านั้น  โดยระบุว่า เป็นการทำงานในงวดที่ 13   (แต่ละหน่วยเบิกจ่ายไม่สามารถบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Excel Loader  ได้) และในงวดที่ 13 นี้        จะไม่สามารถประมวลผลค่าเสื่อมราคาได้

ทั้งนี้ การปรับปรุงหรือแก้ไขรายการต่าง ๆ ในงวดที่ 13   ให้ปฏิบัติตามคู่มือที่สำนักงานโครงการ ฯ จะชี้แจงให้ทราบต่อไป
2.       การปิดงวดบัญชีที่ 13 และการเปิดงวดบัญชีที่ 14
จะปิดงวดบัญชีที่  13 ในวันศุกร์ที่  2  ธันวาคม 2548   และเปิดงวดที่ 14        
ให้กรมบัญชีกลางเข้าไปตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลในงวดที่ 14          คือตั้งแต่วันจันทร์ที่  5  ธันวาคม 2548  ถึงวันศุกร์ที่  9 ธันวาคม 2548
3. การปิดงวดบัญชีที่ 14  และการเปิดงวดที่ 15
จะปิดงวดบัญชีที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2548 และเปิดงวดที่ 15 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่วันจันทร์ที่          12  ธันวาคม 2548 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 7871, เขียน: 23 Nov 2005 @ 16:52 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 14:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)