เป้าหมายในการเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ -  เริ่มจากการที่ตนเองได้เข้ามาสอบคัดเลือกในตำแหน่งบรรณารักษ์ แต่ ณ ตอนนั้นตนเองสอบได้ลำดับที่ 4 จึงทำให้ไม่ได้เข้ามาทำงาน จนกระทั้ง 1 ปีผ่านมา ในระหว่างนั้นก็ได้สอบเข้าเป็นพนักงานราชการที่วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง และได้มีจดหมายเรียกตัวให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งเดิมที่เคยสอบและขึ้นบัญชีไว้ จึงได้กลับมาทำงานยังสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องการมีความมั่นคงในชีวิตการทำงานและทำงานในสาขาที่ตนเองได้ศึกษามา   สิ่งที่บรรลุเป้าหมาย - ได้ทำงานในสาขาที่ตนเองได้ศึกษามา   สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมาย -  ทำงานในด้านที่ตนเองไม่ถนัด เพราะงานบริการเป็นงานที่มีความจุกจิก   สิ่งจะกลับไปปฏิบัติ -  พัฒนางานบริการให้ตรงกับการความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด