เป้าหมาย สิ่งที่คาดหวังและที่ตั้งไว้ในการเข้ามาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ดิฉันเข้ามาที่มหาวิทยาลัยทักษิณก็เพื่อมาหางานทำ โดยหลังจากที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดิฉันก็คิดที่จะกลับมาทำงานในมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้าน คือใกล้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช และพอดีกับที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในส่วนของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเปิดรับสมัครนักวิจัย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดิฉันชอบและมีความถนัด จึงทำให้ดิฉันสมัครสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถานที่แรกที่ดิฉันสมัครและก็ได้ทำงานที่นี่อย่างที่หวังและตั้งใจไว้ โดยคิดว่าจะเข้ามาทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยและเพิ่มทักษะในการทำวิจัยให้กับตนเอง โดยการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีสิ่งใดบ้างที่เป็นไปตามเป้าหมาย สิ่งที่เป็นไปตามเป้าหมายคือการได้ทำงานวิจัยอย่างที่หวังไว้ ได้ทำงานใกล้บ้าน และมีเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ในการกลับไปดูแลพ่อ-แม่ ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง มีสิ่งใดบ้างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ ภาระงานที่รับผิดชอบ นอกจากงานวิจัยแล้ว ยังมีงานอื่นที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากมีคนน้อยจึงทำให้แต่ละคนต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันและเป็นงานใหม่ที่ไม่มีความถนัด จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานใหม่ค่อนข้างมากจนไม่มีเวลาในการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องกลับไปทำ ต้องวางแผนการทำงานใหม่ และจัดสรรเวลาให้ลงตัวกับงานหลักและงานรอง