การดูแลผู้ป่วยต้นขาส่วนบนหักด้วยวีดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้าน

เพ็ญจันทร์ สุขนิตย์
PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ดูแล/ ญาติมีความรู้และความสามารถดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนบนหักที่ได้รับการ รักษาด้วยวิธีดึงถ่วงน้ำหนักต่อเนื่องที่บ้านได้ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจ เพื่อลดวันนอน / ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการดูแลผู้ป่วย กระดูกต้นขาส่วนบนหักที่รักษาด้วยวิธีการดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนังที่บ้าน

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้านในเขตอำเภอเมือง สุรินทร์และกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จำนวน 13 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยที่ได้รับการศึกษาด้วยวิธีดึงถ่วงน้ำหนัก ได้รับการดูแลที่บ้านต่อเนื่องร้อยละ 100 ผู้ดูแล/ญาติ มีความรู้ความสามารถเตรียมความพร้อม เช่น การเตรียมเตียง น้ำหนักที่ใช้ดึงกระดูกแนวการกึงกระดูก ถูกต้องร้อยละ 70 การดูแลอย่างต่อเนื่องโดยนำผู้ป่วยมาตรวจรักษาตามนัดร้อยละ 63.6 การติดของกระดูกที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 42.9 ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจในระดับมาก วันนอนเฉลี่ย 7.6 วัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 7,079 บาท / ราย ปัญหาและอุปสรรคของการรักษาด้วยวิธีดึงถ่วงน้ำหนักต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อ

สรุป
- การดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักด้วยวิธีดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้าน สามารถลดวันนอนและค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจมากและเกิดความมั่นใจใน การดูแลผู้ป่วย แต่ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลมากยิ่งขึ้น ควรพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูล การเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายผู้ป่วย ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใน PCU ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และควรประสานงานกับ PCU ทุกครั้ง ก่อนออกเยี่ยมบ้านจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78431, เขียน: 14 Feb 2007 @ 11:37 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 07:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)