การลาป่วยและสาเหตุเจ็บป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ, กฤษณา สกุลแพทย์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาขนาดและการกระจายของกลุ่มที่ลาป่วยโรคและกลุ่มอาการที่เป็น สาเหตุของการลาหยุดงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการลาป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาล

วิธีการศึกษา
- เป็นการศึกษาแบบ Retrospective cohort เก็บข้อมูลโดยการทบทวนใบลาป่วยย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2548 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม Epi Info 2000 วิเคราะห์สถิติพรรณนาหาข้อมูลพื้นฐานประชากร จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้ Chi-square และหาปัจจัยเสี่ยง ใช้ Relative risk

ผลการศึกษา
- พบว่า บุคลากรลาป่วยระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2548 ร้อยละ 45.1 (535 คน จาก 1,187 คน) มีการลาป่วยจำนวน 1,026 ครั้ง อัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยเฉลี่ย 0.86 ครั้ง/คน/ปี ระยะเวลาหยุดงาน 1 วัน ร้อยละ 60.7 (623 ใบลา/ 1,026 ใบลาทั้งหมด) สาเหตุการลาป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน/เป็นไข้ ร้อยละ 31.2 (320 ใบลา/ 1,026 ใบลาทั้งหมด) รองลงมาคือกล้ามเนื้ออักเสบ / บาดเจ็บตามร่างกาย ร้อยละ 16.9 (174 ใบลา/1,026 ใบลาทั้งหมด) และทอนซิลอักเสบ ร้อยละ 11.8 (121 ใบลา / 1,026 ใบลาทั้งหมด) วันจันทร์มีการลาป่วยมากที่สุด ร้อยละ 27.0 (277 ใบลา / 1,026 ใบลาทั้งหมด) การลาป่วยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอายุ ระดับเงินเดือน ตำแหน่งงานตามประเภทบุคลากรและแผนก/ หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มเสี่ยงของการลาป่วย คือ กลุ่มอายุ < 40 ปี RR 1.61 (95% CI 1.38-1.89X ระดับเงินเดือน < 25,000 (95% CI 1.59-3.42)

สรุป
- ถึงแม้อัตราการลาป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาลจะไม่สูงมากนัก แต่สาเหตุการลาป่วยส่วนใหญ่เนื่องจากโรคหรืออาการที่สามารถป้องกันได้ จึงควรศึกษาต่อไปเพื่อจำแนกว่าโรคหรืออาการที่เป็นสาเหตุของการลาป่วยมี สาเหตุมาจากการสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในสถานที่ทำงานหรือไม่จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 78429, เขียน: 14 Feb 2007 @ 11:35 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มีนิพินธ์ต้นฉบับของการศึกษานี้ไหมครับ น่าสนใจมากเลยคับ