เกณฑ์เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้าง

ศจี

หลักเกณฑ์การปรับระดับตำแหน่ง หรือ  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

                               ***********************

                       ตามที่ ก.พ.มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำให้ส่วนราชการ       เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ  ด้านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ได้มีคำสั่ง   ที่  1663/2547  สั่ง ณ วันที่  20  พฤษภาคม  2547  เรื่อง  มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ  เพื่อให้ขอบข่ายของงานกว้างขวาง บังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจของลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงกำหนดแนวทางการปรับระดับตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ      ดังนี้  

1. ลูกจ้างประจำที่ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ต้องมีอัตราค่าจ้างเต็มขั้นสูงของอันดับ                                         

 2. ตำแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้เปลี่ยนในหมวดถัดไป (หมวดแรงงาน เปลี่ยนเป็นหมวดกึ่งฝีมือ, หมวดกึ่งฝีมือเปลี่ยนเป็นหมวดฝีมือ ,หมวดฝีมือเปลี่ยนเป็นหมวดฝีมือพิเศษ)                                          

 3. การเปลี่ยนเป็นตำแหน่งหัวหน้าหมวด  ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและหน้าที่ ที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กำหนด                                           

4.  กรณีหัวหน้าหมวดรถยนต์  ซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  กำหนด  แต่มีอัตราเงินเดือนเต็มขั้นสูงของตำแหน่ง  และมีพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป  หากผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมอย่างเข้ม   พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนตำแหน่งด้วย                              

5.  ลูกจ้างประจำที่ขอเปลี่ยนตำแหน่งข้ามหมวด จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานเขต   พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กำหนด และปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี                                         

6. การเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานพิมพ์ดีด ให้ตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน  ทดสอบภาคปฏิบัติ   ในด้านการพิมพ์ ตามคุณสมบัติ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา กำหนด                      

      7.  การปรับระดับตำแหน่ง   (พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 เป็นพิมพ์ดีดชั้น2,  .....)เป็นไปตามคุณสมบัติ      ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยากำหนด                                     ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                                                                                                                                4   กันยายน  2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มบริหารงานบุคคล#สพท.อย.1#aya2#เกณฑ์ลูกจ้าง

หมายเลขบันทึก: 78242, เขียน: 13 Feb 2007 @ 15:48 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)