วันนี้ผอ.สมภาส จันทร์อุดม   

ประชุมครูอาสาฯเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2550 ของตำบลต่างๆเพื่อรวบรวมเป็นอำเภอรูกาญจน์รับผิดชอบงานการศึกษา

สายอาชีพได้รวมอาชีพที่จะจัดในปีงบประมาณ 2550 ของอำเภอเมือง รวม 13 ตำบลและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวม 64 กลุ่ม

  คือ  1. ตำบลท่างิ้ว

 -การทำน้ำหมักชีวภาพ     -การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ    

2. ตำบลนาทราย      

- การทำเครื่องแกง                                                                                  การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ     

3. ตำบลท่าซัก         

 - การผสมอาหารปลาดุกใช้เอง  - การทำดอกไม้ประดิษฐ์       การพัฒนศูนย์การเรียนรู้      

4.ตำบลปากนคร    
                                                                                                                 -การทำขอชำร่วย                                                                       การจัดการการเงินและ                                 บัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ

5. ตำบลปากพูน                          -การทำน้ำมันสมานแผลจากบัวบก                                       การทำลูกประคบ                  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  2 กลุ่ม

 6. ตำบลไชยมนตรี                                                                                                                                                                                               -การเลี้ยงโคพื้นเมือง  -การทำปุ๋ยหมักแห้งและปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ                                                                                                                             7. ตำบลมะม่วงสองต้น

- การเลี้ยงโคพื้นเมือง 2 กลุ่ม                                                                  - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 6   กลุ่ม                                                             - การเพาะเห็ด

8. ตำบลโพธิ์เสด็จ

- การเพิ่มผลผลิตเห็นโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ - การเพาะเห็ดฟางจากก้อนเห็ดนางฟ้า - การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ

9. ตำบลนาเคียน

- การนวดแผนไทย - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - การทำน้ำหมักชีวภาพ - การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงิน                                                            - การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ                                - การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมัก

10. ตำบลท่าเรือ

- การปลูกผักปลอดสารพิษ                                                                        - การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ                           - การเลี้ยงโคพื้นเมือง


11. ตำบลบางจาก

- การปลูกผักปลอดสารพิษ - รกทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - การทำดอกไม้จันทน์ - การเพาะเห็ด - การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ


12. ตำบลท่าไร่

- การทำเครื่องแกง - การเพาะเห็ด - การทำปุ๋หมักชีวภาพ - การปลูกผักสวนครัว


13. ตำบลกำแพงเซา

- การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - การปลูกผักปลอดสารพิษ - การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ - การทำเครื่องแกง

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 
- การทำขนมไทย - การทำพิมเสนน้ำ - การทำขนมเบเกอร์รี่ - การทำขนมก๊กกี้ - การซ่อมเครื่องไฟฟ้า - การเดินสายไฟ้ภายในบ้าน -การออกแบบและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ                                   - การปลูกพืชไร้ดิน
 
จากการแลกเปลี่ยนในการทำเวทีประชาคมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร องค์ความรู้อาชีพต่าง ๆ ที่ชาวบ้านได้เสนอมาเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ในกิจกรรมดังกล่าว การเรียนรู้มีหลากหลายวิธี เช่น - ทำเวทีประชาคม - แลกเปี่ยนเรียนรู้จากภูมิปัญญาหรือวิทยากร - สาธิตทดลอง - ศึกษาดูงาน - ลงมือฝึกปฏืบัติจริง
 
ครูอาสาฯ ศบอ.เมืองทุกคนที่รับผิดชอบกลุ่มอาชีพแต่ละตำบล กำลังดำเนินการเขียนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อน กศน.หรือองค์เครือข่าย
 
เพื่อนชาวบล๊อกทั้งหลาย ที่มีหลักสูตรที่กล่าวมาแล้ว จะอนุเคราะห์ กศน.เมืองนครศรีฯบ้างจะเป็นการจัดการความรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ ส่งตอบมายังบล๊อกครูกาญจน์บ้างน๊ะค๊ะ หลักจากที่ กศน.เมืองเขียนหลักสูตรอนุมัติแล้วจะลงให้ในบล๊อกครูกาญจน์..อีกครั้งค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อ กศน.และองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ