CD บรรยายประกอบเสียงของ ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช ออกใหม่ 2 เรื่อง

1. "การสร้างและใช้ความรู้ในสังคมไทย"  บรรยายในการอภิปรายระดมความคิด “การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ในสังคมไทย” วันที่ 6 ก.พ.50 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. "KM สู่มหาวิทยาลัยวิจัย"  บรรยายในการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 9 ก.พ.50 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         มีจำหน่ายที่ สคส. ราคาแผ่นละ 100 บาท  และไม่สงวนสิทธิ์ในการทำสำเนาแจกต่อ