สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 2541 โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานประจำปี เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษาปัญหาพิเศษ ซึ่งใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม หรือการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ เอกสาร PDF ซึ่งเป็นเอกสาร e-book รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากมีรูปแบบและการจัดหน้ากระดาษเหมือนต้นฉบับทุกประการ ในปัจจุบันสำนักวิทยบริการได้จัดทำ เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book แล้วทั้งสิ้นประมาณ 8000 กว่าเล่ม