สำนักงานประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ผลิตสินค้า (Goods) และให้บริการ ( Service ) ด้านประกันคุณภาพ แล้วสินค้าของสำนักงานประกันคุณภาพ คืออะไร

จากการวิเคราะห์ภารกิจสำนักงานประกันคุณภาพ และพิจารณาจากกระบวนทัศน์ ( Paradigm) ด้านประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่สำนักงานประกันคุณภาพจะต้องทำหน้าที่ผลิต คือ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การผลิตสินค้าของสำนักงานประกันคุณภาพคล้ายกับการผลิตโปรแกรม ( Software ) คือ มีลักษณะเป็นการออกแบบ ( Design ) และพัฒนา ( Development ) โดยจะต้องออกแบบและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถจำแนกออกเป็น 2 ระดับ ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ คือ

1. ระดับสถาบัน คือ การออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และ การรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

2. ระดับคณะ/หน่วยงาน คือ การออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยว่าจะได้รับสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความหลากหลายตามภารกิจที่คณะ/หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และหน่วยงานสนับสนุนบริหาร

สำหรับบริการของสำนักงานประกันคุณภาพ คืออะไร To be continue ค่ะ