สินค้าของสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  Contact

  สินค้า (Goods) ของสำนักงานประกันคุณภาพ คือ ระบบประกันคุณภาพ และ กลไกการประกันคุณภาพ  

สำนักงานประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ผลิตสินค้า (Goods) และให้บริการ ( Service ) ด้านประกันคุณภาพ แล้วสินค้าของสำนักงานประกันคุณภาพ คืออะไร

จากการวิเคราะห์ภารกิจสำนักงานประกันคุณภาพ และพิจารณาจากกระบวนทัศน์ ( Paradigm) ด้านประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่สำนักงานประกันคุณภาพจะต้องทำหน้าที่ผลิต คือ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การผลิตสินค้าของสำนักงานประกันคุณภาพคล้ายกับการผลิตโปรแกรม ( Software ) คือ มีลักษณะเป็นการออกแบบ ( Design ) และพัฒนา ( Development ) โดยจะต้องออกแบบและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถจำแนกออกเป็น 2 ระดับ ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ คือ

1. ระดับสถาบัน คือ การออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และ การรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

2. ระดับคณะ/หน่วยงาน คือ การออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยว่าจะได้รับสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความหลากหลายตามภารกิจที่คณะ/หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และหน่วยงานสนับสนุนบริหาร

สำหรับบริการของสำนักงานประกันคุณภาพ คืออะไร To be continue ค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Post ID: 78154, Created: , Updated, 2012-02-11 17:23:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #qa#ประกันคุณภาพ#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#ระบบคุณภาพ#พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

Recent Posts 

Comments (0)