GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเป็นเอกสารหรือวัสดุที่เกิดจากการดำเนินงานบริหารของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานอาจารย์ นักวิจัย หรือนักศึกษาที่จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นเอกสารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นชิ้นเอกสารที่แสดงถึง การปฏิบัติงาน การบริหารกิจกรรมทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแง่ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีความสำคัญสำหรับการค้นคว้าอ้างอิงในประวัติศาสตร์ การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน รายงานประจำปี คู่มือปฏิบัติงาน หลักสูตร คู่มือการศึกษา รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย จุลสาร ข่าว ฯลฯ และเอกสารจดหมายเหตุในรูปสื่อโสตวัสดุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78153
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

แล้วจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้บริการ ให้ความสำคัญหรือ ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุน่าสนใจขึ้น