ผมถูกใจแนวคิด KM สามมิติในบันทึก http://gotoknow.org/blog/beyondkm/75443 ของ ดร. ประพนธ์ เป็นอย่างมาก     เป็นคำอธิบายที่ช่วยให้เห็นว่า เราสามารถใช้ KM ได้ในหลายมิติ  เพื่อประโยชน์ต่างๆ กัน     ผมเห็นว่า เราควรใช้ KM ทั้งสามมิติ ให้เกิด synergy กัน

วิจารณ์ พานิช
๖ ก.พ. ๕๐