เรื่องเล่าอิสรชน : กองทุนโรงเรียนข้างถนน สู่บ้านปั้นปูน

การจัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อระดมทุนในการทำงานเพื่อนำไปสู่การเปิด ศูนย์พักพิงและส่งต่อ คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน เด็กไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ภายใต้การตัดสินใจของเขาเหล่านั้นเอง และสนับสนุนแนวความคิดเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนทางสังคนต่อไป

กองทุนโรงเรียนข้างถนน สู่บ้านปั้นปูน  

                สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) กำลังริเริ่มจัดตั้ง กองทุนโรงเรียนข้างถนน สู่บ้านปั้นปูนขึ้น เพื่อต่อยอดการทำงาน ที่ดำเนินอยู่เดิม คือ โรงเรียนข้างถนน ที่ มีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน เด็กไร้บ้าน เด็กเร่ร่อนมากว่า 10 ปี นั้น

              จากสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง จนเกิดการแก่งแย่งแข่งขันเพิ่มมากขึ้น แต่การพัฒนาต่างๆนั้นย่อมอยู่บนพื้นฐานของความพร้อมในด้านต่างๆของชีวิต ฉะนั้นเราจึงได้รับทราบอยู่เสมอว่า มีคนบางกลุ่มไม่ได้รับการพัฒนา มีคนบางกลุ่มถูกทิ้งร้างเอาไว้ข้างหลัง ห่างไกลจากความก้าวหน้าของสังคม กลุ่มเด็กเร่ร่อนและไร้บ้านซึ่งเป็นกลุ่มคนที่แม้จะมีพลัง และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไม่ต่างไปจากเด็กกลุ่มอื่น แต่ด้วยความไม่พร้อมในชีวิตความเป็นอยู่ จึงทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างที่เด็กทั่วไปควรจะได้รับ จนทำให้เราต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมากต่อปี และในขณะเดียวกันเรากลับเพิ่มจำนวนอาชญากรเป็นจำนวนเท่ากัน จนถึงการเพิ่มจำนวนอาชญากรรมให้มีมากขึ้นในสังคม เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความพยายามในการเอาชีวิตรอดตามสัญชาติญาณของตัวเด็กเอง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการในใช้ชีวิตของ กลุ่มเด็กที่ต้องตกไปอยู่ชายขอบของสังคม นั่นคือเด็กเร่ร่อนไร้บ้าน ซึ่งขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มทรัพยากรบุคคล และลดอัตราการเกิดอาชญากรเด็กไปพร้อมกัน

                                  

                 จากประสบการณ์การทำงานกับคนชายขอบมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) นับตั้งแต่ครั้งยังเป็นเพียงกลุ่มนักกิจกรรมอิสระชน ทำให้สมาคมฯ ได้รับบทเรียนในการพัฒนาชีวิตของเด็กชายขอบว่า การพัฒนาชีวิตนั้นไม่สามารถพัฒนาด้วยคำสั่งหรือการบังคับได้ หากแต่การพัฒนานั้น จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิต นั่นคือการดึงเด็กเร่ร่อนกลับมาสู่วิถีชีวิตสามัญของสังคม โดยการฝึกให้เด็กสามารถประกอบอาชีพสุจริตด้วยตนเองได้ ดังนั้นการฝึกทักษะการทำงาน รวมไปถึงการฝึกทักษะการรับผิดชอบชีวิตของตนเองและคนรอบข้างไปพร้อมกัน เพื่อให้เด็กกลับมาใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กสามารถค้นหาที่อยู่และที่ยืนในสังคม จนสามารถได้รับความยอมรับจากสังคมได้ ทั้งนี้การทำงานที่ผ่านมาเป็นเพียงการเพิ่มความคิดและประสบการณ์ในเชิงสังคม ให้กับกลุ่มเด็กชายขอบในกลุ่มที่สมาคมรับผิดชอบดูแลอยู่จึงเกิดการจัดทำโครงการนำร่อง ในการจัดทำโครงการบ้านพัก โดยใช้สำนักงานสมาคมเป็นที่พักให้กับเด็กหลังจากเกิดปัญหาทางสังคมหรือร่างกายของตัวเด็กเอง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานเอง จึงไม่สามารถจัดการรูปแบบในการดำเนินโครงการให้เต็มประสิทธิภาพได้ 

                ทั้งนี้ โครงการทางเลือกชีวิตอิสระคือโครงการซึ่งรวบรวมกิจกรรมข้างถนน มาผนวกเข้ากับกิจกรรมการพัฒนาชีวิตในรูปแบบของบ้านพัก ทั้งยังสามารถจัดทำศูนย์ส่งต่อในบ้านพัก เพื่อเพิ่มทางเลือกในชีวิตของเด็กกลุ่มเป้าหมาย 

                  บ้านปั้นปูน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกและพัฒนาทักษะทางอาชีพและการอยู่ร่วมกับสังคม โดยมีกิจกรรมจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าพักภายในบ้านปั้นปูนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงการฝึกการอยู่ภายใต้กติกา ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของกฎเกณฑ์ทางสังคม ทั้งยังมีการบริหารจัดการเป็น ศูนย์ส่งต่อเพื่อเปิดทางเลือกในชีวิตให้กับเด็กได้สามารถ เลือกวิถีชีวิตของตนเองหลังจากก้าวข้ามผ่านบ้านหลังนี้ไปแล้ว และยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านต่างๆให้กับเด็กโดยการประสานงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน                 ถนนชีวิต กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเองในสังคม ถือเป็นกิจกรรมสร้างทักษะเบื้องต้นให้กับเด็ก ที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่บนท้องถนนโดยกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นตามท้องถนนทั่วไปใน 13 พื้นที่ดูแลของสมาคม ที่มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  

               เพื่อให้เกิดการทำงานครบวงจร และสามารถแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนและไร้บ้าน หรือที่ถูกเรียกเสมอมาว่า กลุ่มเด็กชายขอบของสังคม โรงการทางเลือกชีวิตอิสระจึงก่อตัวขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มเด็กเร่ร่อนในทุกพื้นที่ ทั้งที่มีความพร้อมในการเข้ามาพัฒนาตนเองในบ้านปั้นปูน และที่ยังอยู่บนถนนกับกิจกรรมถนนชีวิต โดยความตั้งใจและมุ่งมั่นจากข้อมูลและประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 10 ปี ของกลุ่มคนทำงานอิสรชน ด้วยความเชื่อที่ว่า ความสงสารไม่สามารถพัฒนากลุ่มเด็กชายขอบได้ หากแต่การหยิบยื่นโอกาสและความเชื่อมั่นในศักยภาพการพัฒนาตนเองของแกลุ่มเด็กเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างอีกหนึ่งพลังที่มีคุณค่าต่อสังคม ตลอดไป 

                  การจัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อระดมทุนในการทำงานเพื่อนำไปสู่การเปิด ศูนย์พักพิงและส่งต่อ คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน เด็กไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ภายใต้การตัดสินใจของเขาเหล่านั้นเอง และสนับสนุนแนวความคิดเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนทางสังคนต่อไป  

                วัตถุประสงค์

1.        เพื่อเป็นที่พักให้กับเด็กชายขอบในระหว่างการเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง

2.        เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระให้กับเด็กชายขอบของสังคม

3.        เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองก่อนที่เด็กจะกลับคืนมาเป็นอีกหนึ่งพลังให้กับสังคม

4.        เพื่อลดปัญหาการถูกละเทิดและลิดรอนสิทธิของเด็กชายขอบ

5.        เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิอันพึ่งได้จากภาครัฐ

6.        เพื่อประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

7.        เพื่อรวบรวมข้อมูลในการทำงานต่อไปในอนาคต

  กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเด็กและครอบครัวเร่ร่อน 1,300 คน ในระยะเวลา 12 เดือน                 

จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับเด็กเร่ร่อนและไร้บ้าน 997 คน         

  สนใจร่วมสนับสนุนกองทุนนี้ ติดต่อได้ที่ ..      

  
 
  สามารถทำได้ โดยการ
 
  
   
    โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
   
  
  
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 031 - 0 - 03432 - 9
  
    
หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 706 - 2 - 33411 - 2
  
   

ทุนที่คุณสนับสนุนเราเพียงคนละไม่มาก แต่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสได้จำนวนไม่น้อย อยู่ที่คุณกล้าที่จะให้เพื่อคนด้อยโอกาสหรือไม่เท่านั้น

หรือ ส่ง สิ่งของที่จะบริจาค ทั้ง เสื้อผ้า อาหารแห้ง ขนม นมเนย หรือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน หนังสือการ์ตูน มาได้ที่
  

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)
สำนักเลขาธิการ 95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
  10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]
โทรศัพท์ประสานงาน 086-687-0902 /081-470-5162
  

หวังว่า คุณ จะเป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างโอกาสให้สังคมได้
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#สนับสนุน#บริจาค#กองทุน#บ้านปั้นปูน#โรงเรียนข้างถนน

หมายเลขบันทึก: 78094, เขียน: 13 Feb 2007 @ 08:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อ้อ
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
   กิจกรรมไอเดียดีๆ มากมายของสมาคมฯ   ขอร่วมเป็นกำลังใจและร่วมสนับสนุนตามวาระและโอกาสนะคะ
ชวพล
IP: xxx.120.151.228
เขียนเมื่อ 
แนวคิดดีมาก เป็นประโยชน์กับสังคมมาก จะร่วมสนับสนุนนด้วย หวังว่าคงไม่เกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่กลุ่มการเมืองกลุ่มต่างๆ นะครับ