ชีวิตการงานที่จะก้าวหน้าได้นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นในสังคมการทำงานร่วมกัน จะต้องระมัดระวังพฤติกรรม การพูดจามิให้กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน เพราะคำพูดเพียงครึ่งประโยคอาจจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีได้ ขอให้พิจารณาข้อควรระมัดระวัง ดังนี้

๑.ไม่พูดขัดคอเพื่อนร่วมงาน หากไม่เห็นด้วยจงรับฟังอย่างตังใจก่อนแล้วจึงแสดงความคิดเห็นออกไป

๒.ไม่ทำให้เพื่อร่วมงานเสียหน้า โดยการนำเรื่องที่ผิดพลาดหรือเปิ่นมาพูดในที่สาธารณะจนเพื่อนได้รับความอับอาย

๓.ไม่พูดในเชิงทวงบุญคุณหรือลำเลิกบุญคุณเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ หรือเมื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ตาม

๔.ไม่นำเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วมาพูดต่อว่า หรือรื้อฟื้นให้เพื่อนได้เจ็บใจ

๕.ไม่พูดจาคุยโตโอ้อวด หรือแสดงตนว่าเหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน

๖.ไม่พูดจากตะคอก เสียงดังหรือพูดจาไม่สุภาพและขวานผ่าซาก

๗.ไม่พูดจาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว หรือล่วงเกินบรรพบุรุษของเพื่อนร่วมงาน

"อยู่คนเดียวระวังความคิด-----อยู่กับมิตรระวังวาจา"

ขอขอบพระคุณ........

คำสั่งสอนจาก

อ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์

ศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี