การประเมินทักษะทางภาษา (18)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (17)
คราวที่แล้วครูอ้อยได้กล่าวถึง   วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 
1.  การทดสอบทักษะฟัง  ซึ่งประกอบด้วย  การทดสอบการจับใจความสำคัญของคำพูด (Skimming)  การทดสอบความเข้าใจข้อความ  ( Oral Comprehension)   การทดสอบรับข้อมูล (Perception)    การทดสอบคำพูด  หรือ  เรื่องราว  (Transfer the oral messages)  การเขียนตามคำบอก  (Dictation) 
2.  การทดสอบทักษะการพูด  วิธีการทดสอบทักษะพูด  เพื่อความเข้าใจ  และทักษะพูดในขั้นสื่อสาร  แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ  การพูดที่มีการควบคุม  และ  การพูดโดยอิสระในสถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง   
วันนี้ครูอ้อยจะกล่าวถึง  การทดสอบทักษะการอ่าน  ซึ่งมีวิธีทดสอบการอ่าน  ดังนี้ 
1)  การอ่านออกเสียง    ในภาษาที่สอง  จะกระทำได้ต่อเมือ่  นักเรียนสามารถพูดภาษาที่สองได้แล้ว  นักเรียนที่ออกเสียงได้ดี  และเข้าใจถึงความสอดคล้องระหว่างเสียงกับสัญลักษณ์  จะสามารถอ่านได้  แม้จะไม่เข้าใจ
2)  การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ  มีวิธีการ  ดังนี้ 
     1...ให้อ่านคำถามที่เป็นภาษาที่เรียนให้เข้าใจ  แต่อาจให้ตอบเป็นภาษาแม่ได้  ถ้าเป็นนักเรียนในระยะเริ่มต้น 
     2...ให้อ่านข้อความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์  แล้วบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  เช่น  ข่าว  รายงานอากาศ 
     3...  อ่านโดยการใช้การกวาดสายตา  เช่น  ให้ดูหน้าแรกของหนังสือพิมพ์  และให้หาบทความต่อไปนี้  เช่น  รายงานอากาศ  ผลของการแข่งขันฟุตบอล 
     4...อ่านคร่าวๆ  เช่น  ให้นักเรียนอ่านจดหมาย  แล้วแยกเป็นกลุ่มๆ  ตามความคิดเห็น
3)  การทดสอบรับข้อมูล   เนื้อเรื่องที่นำมาให้อ่าน  อาจนำมาจากหนังสือพิมพ์  วารสาร  ประกาศ  ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
4)  การอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือแล้วให้ตอบคำถาม  เป็นแบบเลือกตอบ  เพื่อทดสอบความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านในระดับต้น  และระดับกลาง  อาจให้ตอบ แบบถูก - ผิด  หรือ  ถ้าหากเป็นการตอบคำถามโดยเขียนตอบ  ซึ่งต้องเกี่ยวกับทักษะการอ่าน  และการเขียนประกอบกัน  ควรให้คะแนนทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบภาษา  หรือถ้าหากให้ตอบปากเปล่า  ก็ควรให้คะแนน  ทั้งจากการอ่านและการพูดด้วย 
ครูอ้อยขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ    คราวหน้าจะเป็น.....กิจกรรมในการทดสอบการอ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 78017, เขียน: 12 Feb 2007 @ 20:05 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)