นางสาวปิยะพร จันทรศิริ

ถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้าน ( Best Practice )

    ถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้าน ( Best  Practice )  ในการเตรียมประสานงานกับอำเภอเพื่อขอรายชื่อหมู่บ้านที่เป็น Best   Practice  ในการไปนิเทศ  ดังนี้

   1. แจ้งอำเภอให้คัดเลือกหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข  ขอขยายความหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข  ของศาสตราจารย์อาจารย์นพ.ประเวศ  วะสี  ประกอบด้วย

หมวดที่ 1  อยู่ดี  ประกอบด้วย

1.สุขภาพดี   สุขภาวะ  4  มิติ

2.มีหลักประกันในชีวิต  มีที่อยู่อาศัย  มีงานทำ  มีความปลอดภัย  มีรายได้

3.มีสิ่งแวดล้อมดี

4.มีสังคมดี  การมีส่วนร่วมของชุมชน

หมวดที่  2  มีสุข  ประกอบด้วย

1.ครอบครัวอบอุ่น

2.มีความภูมิใจ

3.เข้ากิจกรรม / มีจริยธรรม

4.มีอิสรภาพในการดำรงชีวิต  ความคิด  การตัดสินใจ

   2.นัดวัน  เวลา  สถานที่  กำหนดให้ชัดเจน

   3.การจัดเตรียม  สถานที่ควรจัดในรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสม

   4.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย   ควรเป็น  Stake  Holder

  5.กำหนดประเด็นที่จะเข้าไปเรียนรู้

   6.กำหนดบทบาทของทีม  หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในทีม

     ซึ่งจะออกไปเรียนรู้ในพื้นที่โซนที่ 8  ( อ.คง,บ้านเหลื่อม,ขามสะแกแสง,โนนสูง )

                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสานงานกับอำเภอในการความเห็น (0)