รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก  ที่ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  เพราะได้พัฒนาครู  นักเรียนและชุมชน  ทุกมิติของการดำเนินงาน  โดยเฉพาะการเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาของครู  และได้มีโอกาสนำเสนอกิจกรรมเด่นของโรงเรียน  ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชนได้ทราบ  เช่น

1.        กิจกรรมนั่งสมาธิของนักเรียนทุกคนในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน

2.        กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกและการสารภาพบาปที่เคยกระทำต่อหน้าพระสงฆ์

3.        กิจกรรมการพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน

4.        กิจกรรมแต่งกายสวมเสื้อขายไปทำบุญในวันพระ  โดยใช้ชื่อกิจกรรม  โรงเรียนนำนักเรียนเข้าวัดนัดผู้ปกครองไปทำบุญ   ทำให้คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

5.        ผู้บริหารและครูทุกคน  ได้เข้าปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเจริญปัญญา    วัดปัญญานันทาราม   คลอง 6  ประทุมธานี