โครงการเล็กๆในโรงเรียนอีกโครงการหนึ่งซึ่งโรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดให้ผู้ปกครอง เด็ก และครู ดำเนินงานร่วมกันเช่น

§     โครงการปันเวลาให้ลูกรัก   กิจกรรมในโครงการ ก่อนเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม  คุณครูในแต่ละชั้น แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  มอบหมายงานให้นักเรียนเป็นฝ่าย ๆ เช่น  ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายบริการน้ำดื่ม  เป็นต้น วันที่ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม  ผู้ปกครองจะนำอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกับลูก  พูดคุยกับผู้ปกครองท่านอื่นในเรื่องการดูแลลูก  พูดคุยในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งมีผลต่อการเรียนของลูก  

§       โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง   โรงเรียนได้จัดให้คุณครู  ออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองปีละ  2  ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการเรียน พฤติกรรม  และสุขภาพอนามัยของนักเรียน

§     โครงการสาระน่ารู้สู่ผู้ปกครอง   ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนได้จัดทำเอกสารสาระน่ารู้  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและพัฒนาการที่มีผลต่อนักรียน  แจกให้ผู้ปกครองนักเรียน  ตามวาระ เช่น  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน , กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น

§     โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน    และที่สำคัญคือ คณะอำนวยการโรงเรียนและผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างจริงจัง   เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและสม่ำเสมอ โดยได้จัดทำลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปฏิทินประจำปี การจัดการเรียนรู้ทันตสุขภาพตามหลักสูตรที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งยังจัดสถานที่และอุปกรณ์ให้นักเรียนแปรงฟันที่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดสภาพภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อกิจกรรมทันตสุขภาพอย่างแท้จริง งานนี้สำเร็จ เด็กๆยิ้มฟันสวยกันทั้งโรงเรียน