วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 นักศึกษาปริญญาโท จัดสัมมนาเรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล และได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาของตัวเอง หัวข้อเรื่อง "มาตรฐานการแปลงผันทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล" โดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานของ "รูปภาพ"

 

หลักเกณฑ์การแปลงผันข้อมูล  (Digitization)

ในการแปลงผันทรัพยากรสารสนเทศ ยังมีอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญ นั่นคือ มาตรฐานการแปลงผันทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการกำหนดชื่อไฟล์     (File naming)   สี (Colour)  ขนาด (Size)  และรูปแบบ (Format)  รวมทั้ง หลักการควบคุมคุณภาพของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเป็นสากล  พร้อมกับสามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับแหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นได้อีกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ การแปลงผันข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักเกณฑ์ต่างๆ  

1.       หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อไฟล์

2.       เครื่องมือสำหรับการแปลงผันข้อมูล

3.       การกำหนดลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

 ดูเหมือนจะเพียงพอ แต่จำเป็นต้องศึกษาในมุมมองอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นฐานของการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

อาจารย์ให้เอกสารมา 2 ชุดใหญ่ ภาษาอังกฤษล้วนๆ เฮ้อ..สู้ต่อไป