self help group คืออะไร ตอบกันอย่างง่ายๆว่า การดูแลตัวเองโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่มเล็กๆ โดยผู้นำกลุ่มอาจเป็นผู้ที่มีความสามารถในทักษะต่างๆ ในการสื่อสาร เช่น ทักษะการรับรู้,การจับความรู้สึก,การสะท้อนความรู้สึก,การให้ข้อมูลข่าวสาร,การให้กำลังใจ,การแจ้งขาวร้าย,การเงียบ,การสรุปความ

ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นผู้นำเป็นเพียงผู้ดำเนินการภายในกลุ่มแต่ผู้ที่จะเป็นคนให้ความรู้คือสมาชิกภายในกลุ่ม เป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนความรู้กันเองทำให้เกิดการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งโดยใช้ความรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันเกิดการพัฒนาทางความคิดเป็นอีกแนวทางเลือกในการพัฒนาความคิด