อาชีพไทย

ระพีพรรณ
การเรียนอย่างมีความสุข

           โรงเรียนวัดหนองพิมานเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้  ในระหว่าปี  ๒๕๔๒    ในการเรียนการสอนจึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  เรียนรู้อย่างมีความสุข  การเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจมากก็คือ   การสอนแบบโครงงาน   นักเรียนทำโครงงานประสบความสำเร็จหลายโครงงาน       แต่โครงงานที่สนใจมากและประสบผลสำเร็จ  คือ  โครงงานนวดแผนไทย  ได้พิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือเอกสารของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี               

          ในการเรียนรู้ได้ให้นักเรียนเขียนความต้องการที่อยากเรียนอะไรบ้าง  และจะนำเอามาทำอะไร  นักเรียนได้สำรวจอาชีพและสนใจการนวดแผนไทย  เมื่อตกลงเรียน  ก็ทำหนังสือเชิญวิทยากรท้องถิ่น  จึงได้    พ.ต.สมควร  ชวลิต  ได้มาสอนนักเรียน  ก่อนไปเรียนครูก็จะแนะนำเรื่องของมารยาท  ในการเรียนรู้  คือขั้นตอนการเรียนรู้นำมาปฏิบัติจริง

          ๑.      แบ่งกลุ่มนักเรียนและให้แต้ละกลุ่มตั้งคำถามที่อยากรู้

          ๒.    จดบันทึกความรู้ที่ได้รับ

          ๓.    ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายสรุป

          ๔.    นักเรียนนำความรู้มาทำแผนการเรียนรู้  วาดภาพประกอบระบายสี

          ๕.    แต่ละกลุ่มนำแผนการเรียนรู้จัดทำโครงงานวาดภาพระบายสีประกอบอย่างสวยงาม

ในการเรียนรู้เป็นการฝึกให้นักเรียน

          ๑.      รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความสนใจอย่างลึกซึง  โดยไปศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๒.    ได้ศึกษาค้นคว้าและจดบันทึกจากการเรียนรู้

          ๓.    ทำให้นักเรียนช่วยกันทำงานมีความรับผิดชอบ

          ๔.    นักเรียนมีความสามัคคี

          ๕.    นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          ๖.     นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          ๗.    มีความสุข  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีพไทย

คำสำคัญ (Tags)#สังคม#อาชีพไทย

หมายเลขบันทึก: 77884, เขียน: 12 Feb 2007 @ 09:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)