สม.4

  Contact

  กลวิธีจัดกิจกรรมชุมชนในระดับชุมชน  

จะทำอย่างไรในการจัดกิจกรรมชุมชนในระดับชุมชน

                วิธีปฎิบัติ

                1.ประสานทีมสุขภาพ / อสม. / แกนนำหมู่บ้าน / กรรมการหมู่บ้าน / ชุมชน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความสำคัญของปัญหา ( Set Priority ) ร่วมกัน

                2.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกัน

                 3.ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องตามปัญหา (Identify Stakeholder)

                4.ร่วมทำแผบปฎิบัติการแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเทคนิคต่างๆเช่น AIC FSC Empowerment และการสร้างเสริมสุขภาพตา Ottawa Charter โดยพิจารณากิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายใน Setting ต่างๆทั้งที่อยู่ที่บ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ สถานที่ทำงานต่างๆ

                4.1  กลุ่มเจ็บป่วยเรื้อรัง

                     4.1.1กลุ่มเจ็บป่วยเรื้อรังเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการสร้างกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self Help Group ) และประชาคมสุขภาพ

                       4.1.2 กลุ่มโรคติดต่อ เน้นการสอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และชุมชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังโรค

                4.2 กลุ่มเสี่ยง เน้นการคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มช่วยเหลือการดูแลตนเอง (ทักษะชีวิต) ประชาคมสุขภาพ

                4.3กลุ่มด้อยโอกาส เน้นการช่วยเหลือสนับสนุนและฟื้นฟูสภาพตามปัญหาการยอมรับและเห็นคุณค่าในสังคม

                4.4 กลุ่มสุขภาพดี เน้นการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเอง

5.        ทีมสุขภาพและองค์กรชุมชนทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม

6.        ปฏิบัติตามแผนและควบคุมกำกับ

6.1 ประสานงานร่วมกับทีมสุขภาพเพื่อปฏิบัติตามแผน

6.2     ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาและแผนการแก้ปัญหาเป็นระยะตามสภาพปัจจุบันเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เหมาะสม

6.3     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนและสนับสนันทรัพยากรในการดำเนินการที่เหมาะสม

7.        ประเมินผลการดำเนินงาน

       7.1 บันทึกผลการดำเนินงานและสรุปผลตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะและเมื่อสิ้นสุดแผนงาน

7.2     ประมวนผลลัพธ์การดำเนินงาน

7.3     วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและสรปประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม

7.4     สร้างเวทีให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการประเมินตรวจสอบคุณภาพบริการเป็นระยะ

7.5     นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อ

8.   สรุป / บันทึก รายงาน  

               

 

                 

               

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สม.4

Post ID: 77828, Created: , Updated, 2012-02-11 17:22:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สม.4

Recent Posts 

Comments (0)