ขณะนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาWBI โดยใช้ระบบ KM เข้ามาช่วยในการพัฒนา หากท่านผู้รู้ท่านใดประสงค์จะให้ความอนุเคราะห์ โปรดช่วยชี้แจงแถลงไข ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ