ยกร่างระเบียบ "สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจาก" (ตอน5)

ตำบลบางจาก

ปรึกษาหารือ/วางแผนร่วมกับคุณอำนวยในตำบล เพื่อให้คนเหล่านี้ทำงานขับเคลื่อนจริง

คุณอำนวยในตำบลบางจาก

 1. นายภานุวัตร เพชรรัตน์
 2. นายคณพัฒน์ ทองดำ
 3. นายเจริญ สุขคร
 4. นายจารุ ศรีธรรม
 5. นายสายัณห์ วรรณทอง
 6. นายประสาน ศรีรัตน์
 7. นายสุวิทย์ ยีสมัน
 8. นายธัชนนท์
 9. นานวิรัตน์ วรฤทธิ์
 10. นายกนต์ธร พงค์กระพันธ์

สรุปบทเรียนที่ผ่านมา

กิจกรรม

 1. เวทีทำความเข้าใจ
 2. เวทีกำหนดเป้าหมาย
 3. เวทีเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ (เรื่องบัญชี สินเชื่อ ตรวจสอบ และบทบาทคณะกรรมการ)
 4. เวทีแกนนำ “สถาบันการเงินชุมชน”
 5. การศึกษาดูงาน
 6. การจัดเก็บข้อมูลตำบล
 7. การพัฒนากลุ่ม / การวางแผนกลุ่มที่ยังอ่อนแอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)