ยกร่างระเบียบ "สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจาก" (ตอน 7)

ตำบลบางจาก

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

  1. พัฒนากลุ่มทีไม่เข้มแข็ง คือ หมู่ 1 ,2 และ 9
  2. จัดเก็บข้อมูลองค์กรให้สมบูรณ์
  3. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อ
  4. ประสัมพันธ์แนวคิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการตำบล
  5. พัฒนาศักยภาพของคุณอำนวยตำบล ทำหน้าที่พี่เลี้ยงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค์

  1. สมาชิกไม่เข้าใจโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
  2. ระยะเวลาการประสานงานกระชั้นชิด/สั้น
  3. การรับรู้ ยังเป็นแกนนำโดยส่วนใหญ่ (ระดับสมาชิกรับรู้น้อย)
  4. งบประมาณมีจำนวนจำกัด
  5. ข้อมูลกลุ่มองค์กรไม่สมบูรณ์

ก่อนปิดการประชุม เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้ข้อคิดว่า การที่เราจะจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินของตำบลนั้น ขอให้ตำบลมีความพร้อมในทุก ๆ เรื่อง และถือว่าตำบลบางจากมีความพร้อมค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบกับตำบลอื่น ๆ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน และตำบลบางจากก็จะกลายเป็นตำบลที่เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)