ยกร่างระเบียบ "สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจาก" (ตอน 6)

ตำบลบางจาก

สรุปผลของการทำกิจกรรม 7 กิจกรรม ที่ผ่านมาก

กิจกรรม

กระบวนการ

ผล

ทักษะ

ความรู้

เวทีทำความเข้าใจและเวทีกำหนดเป้าหมาย

 • จัดเวที
 • การประชุมแบบมีส่วนร่วม

เกิดแนวทางทิศทางการพัฒนากลุ่มองค์กรการเงินชุมชนไปสู่สถาบันการงเนชุมชน

 

กลุ่มสามารถกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนากลุ่มได้

เวทีเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ

ห้องเรียนการเรียนรู้

ทำให้ได้แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีให้เป็นแบบกลาง

ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ยังมีน้อย

 • บัญชี
 • ตรวจสอบ
 • ประชาสัมพันธ์
 • บทบาทหน้าที่กรรมการ

เวทีแกนนำ “สถาบันการเงินชุมชน”

 • คุณอำนวยจากหน่วยงานเข้าร่วมด้วย
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นำเสนอแนวทางการดำเนินงานสถาบันการเงิน

 • เกิดระเบียบฉบับร่าง
 • เกิดคณะทำงาน
 • เกิดประสบการณ์
 • การทำองค์กรการเงินในหมู่บ้านมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำสถาบันการเงินชุมชน
 
 • กฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล
 • สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 • การบริหารจัดการ
 • สินเชื่อ,กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา

การศึกษาดูงาน

ไปศึกษาดูงาน เรียนรู้จากของจริง

 • สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการได้
 • เกิดกองทุนสวัสดิการในอนาคต
 

รู้แนวคิดวิธีการ/การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ

การจัดเก็บข้อมูลตำบล

 • สัมภาษณ์
 • แบบสอบถาม
 • ใช้ข้อมูลเดิมของ อบต.

ได้ทราบข้อมูลของชุมชน (บริบทชุมชน)

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)