ยกร่างระเบียบ "สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจาก" (ตอน 4)

ตำบลบางจาก

จากนั้นก็ให้แต่ละฝ่ายแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อช่วยกันระดมความคิดว่าในฝ่ายของตนเองจะต้องมีหน้าที่อะไร แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

ฝ่ายพัฒนา

โครงสร้าง “ฝ่ายพัฒนา”

1. นายสายัณ ประธาน

2. นายชัยรัตน์ เลขา

3. นายประสาน กรรมการ

4. นายธัชนนท์ กรรมการ

5. นายราชวัฒน์ กรรมการ

6. นายบุญสม กรรมการ

กิจกรรม

 1. สนับสนุนกลุ่มองค์กรในตำบลบางจาก เช่น ระดมเงินทุนของกลุ่ม กฎระเบียบของกลุ่ม และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
 2. ส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น ให้ความรู้ในการจัดกลุ่ม การทำบัญชีกลุ่ม และสวัสดิการกลุ่ม เป็นต้น
 3. ศึกษาดูงาน เช่น ให้เงินทุนการศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กร
 4. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก/ร่วมวางแผนพัฒนา
 5. ส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมด้านเงินทุน เป็นต้น
 6. จัดทำฐานข้อมูล

ฝ่ายจัดสวัสดิการ

โครงสร้าง “ฝ่ายสวัสดิการ”

1. นายเจริญ ประธาน

2. นางจำเนียร เลขา

3. นางพวงเพ็ญ กรรมการ

4. นายประยูร กรรมการ

5. นานสหัส กรรมการ

6. นายอมร กรรมการ

ที่มาของเงินสวัสดิการ

 1. จัดตั้งกองทุนเงินกองกลางของกลุ่ม 5%
 2. มาจากการออมของสมาชิกวันละ 1 บาท
 3. เงินอุดหนุนของ อบต.
 4. เงินกำไรจากการให้กู้ยืม

วิธีการดำเนินการ

 1. ส่งตัวแทนหมู่ละ 2 คน
 2. ต้องเป็นกลุ่มหรือองค์กร
 3. มีสิทธิกู้ได้ 5 เท่าของเงินที่มีอยู่ (ออม)
 4. การกู้เงินกลุ่มคิดอัตราออกเบี้ย 12 บาท/ปี

ฝ่ายระดมทุน

1. นายภานุวัตร ประธาน

2. นายวิรัตน์ รองประธาน

3. นายธนพัฒน์ กรรมการ

4. นายสุรศักดิ์ กรรมการ

5. นายประจักร กรรมการ

6. นายสกล กรรมการ

หลักการระดมทุน

 1. การกำหุ้น ๆ ละ 1,000 บาท ในตำบลบางจาก
 2. ถือหุ้นองค์กรกลุ่มละ 1 หุ้น แต่ไม่เกิน 500 หุ้น
 3. ค่าสมัครการดำเนินงานองค์กรกลุ่มละ 100 บาท
 4. รับสมัครผู้ถือหุ้นทุกวันที่ 15 ของเดือน
 5. เป็นสมาชิกวิสามัญ 6 เดือน
 6. ฝากเงินพิเศษฝ่ายองค์กร ฝากประจำอย่างน้อย 12 เดือน จึงจะถอนได้

ระดมทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ภาครัฐ (ธ.ก.ส. ออมสิน เป็นต้น) และภาคเอกชน (บริษัท ห้างร้าน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)