วันนี้ขอเปลี่ยนเรื่องราวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาให้เพื่อนสมาชิกได้เรียนรู้ร่วมกัน ปรัชญาและหลักการของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4 ประเด็น 1.การเข้าถึงบริการเป็นสิทธิไม่ใช่การสงเคราะห์ โดย... หลักประกันความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่าย และการกระจายสถานพยาบาลที่เข้าถึงง่าย 2.ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดย...ประชาชนสามารถเลือกสถานบริการได้ มีระบบและกระบวนการในการดูแลเรื่องมาตรฐานของระบบบริการ และได้รับความคุ้มครองพอสมควรหากประสบปัญหาจากการบริการ 3.ประสิทิภาพของการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดย... มีระบบส่งเสริมให้มีการกระจายและใช้ทรัพยากรตามความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชน และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับมหภาค 4.การสร้างหลักประกันทางสุขภาพ โดย...บริการสุขภาพต้องประกอบด้วย "สร้างและซ่อมสุขภาพ"