สรุปการประชุม “โครงการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดการของในวันนี้
 1. พิจารณายกร่างระเบียบสถาบันการเงินชุมชน
  
 2. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ “สถาบันการเงินชุมชน”
  
 3. ปรึกษาหารือ/วางแผนร่วมกับคุณอำนวยในตำบล เพื่อให้คนเหล่านี้ทำงานขับเคลื่อนจริง
  
 4. สรุปผลการทำงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ 3 ตำบล วันที่ 28 พ.ย. 48
  
 5. ติดตามผลการดูงาน สัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จ.สงขลา