ตอนเช้า

1.อาจารย์ วิจิตร ได้ให้แก้โครงการที่เราเขียนส่งไป (โครงการ วีดิทัศน์เรื่อง ขนาดภาพของการถ่ายภาพเคลื่อนไหว) โดยอาจารย์ได้แนะนำการเขียนโครงการที่ถูกต้องให้ เช่น การเขียนหลักการและเหตุผล ควรอธิบายให้ชัดเจนว่าเรื่องที่เราทำนั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร  และจะเขียนอย่างไรถึงให้คนที่อ่านหรือคนที่เราขอความช่วยเหลือเห็นชอบตามเรา

2.และแก้บทอีกนิดหน่อย คือแก้มุมกล้องที่ผิด

ตอนบ่าย

1.อาจารย์ดุสิตเรียกประชุม เรื่องที่ประชุมคือ อาทิตย์หน้ากลุ่มต่างๆที่แบ่งกันไว้ก่อนหน้านี้ อาจารย์จะให้ไปฝึกตามจุดต่างๆ ดังนี้

1. ฝ่ายศิลป์

2.ฝ่ายโสต

3.ฝ่ายการพิมพ์

โดยจะเวียนกันไปตามฝ่ายต่างๆกลุ่มละ 1 อาทิตย์

2.ถ่ายงานวีดิโอที่อาจารย์ได้สั้งไว้ ซึ่งผมได้ถ่าย ต้นปรง

อุปกรณ์

-กล้อง Handycam 1 ตัว

-ขาตังกล้อง 1 ตัว

วิธีการ

ถ่ายภาพต้นไม้ โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น เช่น การแพน การซูม

สิ่งที่ได้รับ

1. ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการการเขียนโครงการที่ถูกต้อง

2.ได้ฝึกฝนการถ่ายภาพ และมีความชำนาญเพิ่มขึ้น