ลักษณะของทีมงานที่น่าจะประสบความสำเร็จสูง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประมวลจากการดำเนินงาน “ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน” ในรอบปีที่ผ่านมา

     ลักษณะของทีมงานที่น่าจะนำพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและถือว่าเกิดความสำเร็จขึ้นนั้น ประมวลจากการดำเนินงาน “ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน” ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผมจะขอเริ่มต้นในการวิเคราะห์ไว้ก่อนพอป็นแนว จากนั้นทีมงานควรจะได้เข้ามาเติมเต็มกันบ้าง ก็ขอเชิญเลยครับ หรือหากว่าได้นำไปพูดคุยกันแล้วเกิดเป็นประเด็นเพิ่มเติม หรือจะขยายความยังไงต่อ ก็ขอที่จะได้นำมาลงต่อท้ายไว้อีกครั้งหนึ่ง

     เท่าที่ประมวลได้ในขณะนี้ ลักษณะของทีมงานที่น่าจะประสบความสำเร็จสูง (High Performing Team) มีดังนี้นะครับ
          1. มีทิศทาง และความมุ่งมั่น รวมเป็นค่านิยมร่วม (Core Value) ที่แข็งพอ
          2. มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อช่วยกันเพิ่มแรงใจ (Empowerment) ของทีม
          3. มีการสร้างขวัญกำลังใจ (Morale) ให้ทีม โดยการเน้นเชิงบวก
          4. มีความสัมพันธ์ (Relationship) และทัศนคติที่ดีต่อกันเสมอ
          5. มีการยกย่องชื่มชม (Appreciation) กันและกันอย่างสมเหตุสมผล
          6. มีการปกป้อง (Protection) ให้กันและกันทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างกล้าหาญ
          7. มีความจริงใจ (Sincere) ให้กันตลอดเวลา
          8. มีการติดต่อสื่อสาร (Communication) กันอย่างสม่ำเสมอ
          9. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และให้อภัยกันเสมอ ๆ
        10. มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นฐาน เป็นทีมแห่งการเรียนรู้ (Leaned Team or Society)
        .
        .
        .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)