ใบความรู้ KM2

PAR มีความหมายที่ครอบคลุมถึง การที่ผู้บริหาร/ครูผู้สอนลงมือปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยด้วยตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง...

เพื่อน KM ที่คิดถึง

วันนี้ใคร่ขอนำเสนอ KM ชุดนวัตกรรม PAR ต่อนะครับเป็นใบความรู้  เชิญติดตามครับ..

ใบความรู้ km 2

 

                          PAR มีความหมายที่ครอบคลุมถึง การที่ผู้บริหาร / ครูผู้สอนลงมือปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ด้วยตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล [DATA] สารสนเทศ [INFORMATION] ที่มีอยู่ในโรงเรียน /สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่เน้นที่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี [QUALITY OF LIFE]

 

 

           CPAR มีความหมายที่ครอบคลุมถึง การที่ครูผู้สอนลงมือปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ด้วยตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล [DATA] สารสนเทศ [INFORMATION] ที่มีอยู่ในชั้นเรียนของตนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี [QUALITY OF LIFE]

 

 

 

            APAR ให้มีความหมายที่ครอบคลุมถึง การที่ผู้บริหาร / ครูผู้สอน/ผู้ศึกษาวิเจัยลงมือปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ด้วยตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล [DATA] สารสนเทศ [INFORMATION] ที่มีอยู่ในโรงเรียน /สถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้นๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่เน้นที่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี [QUALITY OF LIFE]

 

 

 

               OPAR มีความหมายที่ครอบคลุมถึง การที่ครูผู้สอนลงมือปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ด้วยตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล [DATA] สารสนเทศ [INFORMATION] ที่มีอยู่ในชั้นเรียนของตนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี [QUALITY OF LIFE] นั่นเอง

 

 

 

****************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pisuthi/kmความเห็น (0)