ให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์  25  โรงเรียน  เกลี่ยอัตรากำลัง  เพื่อส่ง  สพท.อย.1  ภายใน  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2550