วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการตรวจประเมินจาก พรพ. มีอาจารย์เข้าตรวจประเมิน 2 ท่าน แบ่งสายงานเป็นส่วนสนับสนุน และส่วนบริการ  จากการประเมินพบว่าโรงพยาบาลมีการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพเป็นไปได้ด้วยดี แต่ยังขาดในเรื่อง

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพ เช่นตัวชี้วัดยังรู้กันเฉพาะในหน่วยงาน แต่ตัวชี้วัดของหน่วยงานนี้อาจจะไปมีผลกับตัวชี้วัดของหน่วยงานนั้นก็ได้ ดังนั้นอาจารย์ให้เขียนแผนที่การเดินทางของผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง ซึ่งการดูไม่ใช้ดูแค่เข้า-ออกจากโรงพยาบาล แต่ให้ดูตั้งแต่เป็นโรคจนถึงหายจากโรค รวมถึง Home care ด้วย หรือยกตัวอย่างของโรงพยาบาลเช่นดูว่าตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอด เด็กอายุโตขึ้น มีอะไรบ้างที่เชื่อมโยงกันได้ 

และการสื่อสารที่ลงให้ถึงระดับล่างอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น ทุกคนรู้หรือไม่ว่าในหน่วยงานมีความเสี่ยงทั้ง Clinical risk หรือ general risk อะไรบ้าง

 อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ก็ได้ผ่านการประเมิน HA ขั้นที่ 1 ไปได้ด้วยดี  พร้อมที่จะนัดหมายกับทาง พรพ. เพื่อตรวจประเมิน HA ขั้นที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ต่อไป