เรียนรู้จากหน้างาน : การประเมินแบบมีส่วนร่วม (9) ณ อ.ปางศิลาทอง

การฝึกทีมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง ก็เลยให้ช่วยจับประเด็นและเขียนบัตรคำให้ อีกทั้งมอบหมายให้คุณไพทูรย์ ทองใบ พขร. ที่ไปกับเราช่วยบันทึกภาพให้ ซึ่งทุกท่านก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม

             อ่านตอนที่ 8  

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2550  ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ คุณสราญจิต  หรุ่นขำ และผม   เดินทางไปร่วมกับทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง ซึ่งนำทีมโดยคุณสมชาย  ศรีทิพย์ คุณชุลี  เอี่ยมอ้น คุณชุรีพร และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ  วันนี้เราร่วมกันประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

           ส่วนของกระบวนการในวันนี้เราก็ยังจะเดินตาม 3 ขั้นตอนหลัก คือ

 • ขั้นตอนที่ 1  การทบทวนข้อมูล/ประเมินสถานการของกลุ่ม
 • ขั้นตอนที่ 2  การประเมินตนเองโดยสมาชิกกลุ่มฯ และ
 • ขั้นตอนที่ 3  การระดมหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มฯ

         แต่วันนี้มีการปรับคนดำเนินกระบวนการคือมอบให้คุณสราญจิต หรุ่นขำ ที่ทำหน้าที่ในขั้นตอนที่ 3 ให้เปลี่ยนมาดำเนินกระบวนการในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ส่วนผมก็ไปทำหน้าที่ดำเนินกระบวนการในตอนที่ 3 แทน

ขั้นตอนที่ 1  การทบทวนข้อมูล/ประเมินสถานการของกลุ่ม

         วันนี้สถานที่ในการนัดหมายคือศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน  เราเดินทางไปถึง ทางสำนักงานเกษตรอำเภอโดยคุณสมชาย  ศรีทิพย์ กำลังพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มฯ ในช่วงที่ทีมของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำลังเดินทาง

        พี่สายัณห์  ปิกวงค์ เป็นคนดำเนินกระบวนการในขั้นตอนแรกนี้ และเป็นธรรมเนียม ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการก็ต้องสร้างความคุนเคยด้วยการพูดจาทักทาย   และจัดการนั่งใหม่ให้เป็นรูปครึ่งวงกลมให้ได้มากที่สุด เพื่อสะดวกในการทักทายและแสดงความคิดเห็น จากนั้นก็เป็นช่วงของการโยนคำถามเพื่อทบทวนข้อมูลของกลุ่มตามประเด็นในการประเมินวิสาหกิจชุมชน เช่น

 • กลุ่มฯ มีวัตถุประสงค์อย่างไร
 • มีการดำเนินกิจกรรมกันอย่างไร
 • การดำเนินการตลาดของกลุ่มทำกันอย่างไร
 • มีการบริหารจัดการกันอย่างไร
 • ผลตอบแทนต่อสมาชิกจัดสรรกันอย่างไร เป็นต้น


บรรยากาศในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ

          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงหล่ม  เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันต่อเนื่องมาจากนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรข้าวของตำบลโพธิ์ทอง  มีสมาชิก  60 คน  มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มเพื่อการจัดหาข้าวพันธุ์ดี , เพื่อการจำหน่ายให้ได้ราคา และลดค่าใช้จ่ายฯของสมาชิก


ขั้นตอนที่ 2  การประเมินตนเองโดยสมาชิกกลุ่มฯ

          หลังจากคุณสายัณห์ ดำเนินกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสราญจิต ก็ลงมือดำเนินกระบวนการต่อ ในขั้นตอนนี้ก็ทบทวนข้อมูลของขั้นตอนที่ 1  แล้วพูดถึงแนวทางในการประเมินกลุ่มวสาหกิจชุมชน เพื่อให้รู้สถานภาพเพื่อที่จะได้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนากันต่อไป  ซึ่งผลของการประเมินตนเองดังภาพด้านล่างนี้ 


คุณสราญจิต ดำเนินกระบวนการในขั้นที่ 2 นี้


สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกันประเมินกลุ่มฯ (ประเมินตนเอง)


ผลการประเมินส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุง


ขั้นตอนที่ 3  การระดมหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มฯ

          กระบวนการที่ 3  นี้ ผมเป็นคนดำเนินกระบวนการเอง  ใช้การพูดคุยเพื่อกระตุ้นกลุ่ม โดยทบทวนข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และผลจากการประเมินตนเองของสมาชิก   เพื่อให้สมาชิกมองเห็นตนเอง หลังจากนั้นก็โดยนคำถามลงไปยังกลุ่มใหญ่ว่า

     "หากเราจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กลุ่มเราจะต้องทำอะไรกันบ้าง"   

        ซึ่งก็ใช้เวลามากพอสมควรเพราะสมาชิกกลุ่มไม่ค่อยกล้าแสดงออก  สุดท้ายก็ได้ประเด็นที่จะต้องดำเนินการในหลายประเด็น  หลังจากนั้นก็โยนคำถามกลับเข้าไปใหม่ว่า จากประเด็นที่เรากำหนดร่วมกันมาทั้งหมดนี้   มีประเด็นใดบ้างที่สามารถพึ่งตนเองได้ คือสามารถดำเนินการได้เอง   และ/หรือจะต้องพึงพาภายนอก  ซึ่งก็ได้ข้อสรุปร่วมกันประเด็นส่วนใหญ่ทางกลุ่มฯ สามารถดำเนินการเองได้เลย

          วันนี้ผมต้องการฝึกทีมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง  ก็เลยให้ช่วยจับประเด็นและเขียนบัตรคำให้ อีกทั้งมอบหมายให้คุณไพทูรย์ ทองใบ พขร. ที่ไปกับเราช่วยบันทึกภาพให้ ซึ่งทุกท่านก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม


ขั้นตอนที่ 2 การร่วมกันหาแนวทางของกลุ่มฯ/ และการร่วมมือกันของทีมงาน


ผลการประเมินตนเอง


สรุปบทเรียนร่วมกัน

          หลังจากเสร็จจากการดำเนินกระบวนการประเมินฯ ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ก็ร่วมกันสรุปบทเรียนของกระบวนการในวันนี้ สรุปได้ว่า

          ภาระกิจต่อไปของทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง

 • ทบทวนแผนการผลิตของกลุ่มฯ
 • ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มฯ
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • ร่วมจัดทำแปลงเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (แปลงรวม)
 • ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว


บรรยากาศของการสรุปบทเรียนร่วมกัน

     บทเรียนในส่วนของกระบวนการ/งานส่งเสริมการเกษตรในภาพรวม

 • วันนี้ ได้บทเรียนร่วมกันว่า ในการทำงานในภาคสนามนั้น จะต้องทำงานเป็นทีม เรียนรู้เป็นทีม ทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้
 • ในการประเมินฯ เป็นจุดเริ่มต้นของการทราบแนวทางพัฒนากลุ่มฯ ต่อจากนี้ภาคสนามก็จะต้องเข้ามาประสานกับกลุ่มเพื่อร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประเด็นใดที่นอกเหนือบทบาทก็ต้องอาศัยการประสานงานต่อ
 • ระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรมี 7 ขั้นตอน คือ 1)ฐานข้อมูล 2) เป้าหมายงาน(กลุ่มอาชีพ) 3) แผนพัฒนากลุ่มฯ 4) การสนับสนุนแผนกลุ่ม 5)แผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 6 ) การสนับสนุนแผนของเจ้าหน้าที่ และ 7 )การติดตามและประเมินผล  วันนี้ได้ทบทวนและชี้ให้เห็นว่าแม้จะเป็นงานที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน แต่ก็สามารถใช้แนวทางของระบบมาปรับใช้ได้ เพราะวันนี้เรามาประเมิน (องค์ประกอบที่ 7) กับกลุ่มฯ (องค์ประกอบที่ 2) ทุกคนก็ถึงบางอ้อว่า ต่อไปเราก็เดินในองค์ประกอบที่ 3 ต่อไปได้เลย
 • ได้เห็นพลังของทีมงานครับ วันนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทองมาร่วมเรียนรู้กันทุกคนยกเว้นเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจและเห็นทิศทางการทำงานร่วมกันต่อไป
 • ส่วนทีมของสำนักงานเกษตรจังหวัด วันนี้ก็ลองสับหน้าที่กันดำเนินกระบวนการ ก็สามารถดำเนินการทดแทนกันได้ และวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ฝึก พขร. เก็บภาพ ซึ่งก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม  หากพัฒนาไปเรื่อยๆ  ก็จะสามารถช่วยเหลือทีมงานได้อีกคนหนึ่ง

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก 9 / 02/ 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#วิสาหกิจชุมชน#ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน#การประเมินแบบมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 77332, เขียน: 09 Feb 2007 @ 09:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

คุณสิงห์ป่าสักโดน tag จากหลายคนแล้วนะคะ รีบเปิดเผยความลับด่วน
เขียนเมื่อ 
 • มาแล้วครับความลับของสิงห์ป่าสัก (ลิงค์)
 • ขอบพระคุณมากครับ