มีคนถาม มหาชีวาลัยคือสถาบันแบบไหน และกำลังทำอะไร ขอตอบแบบกำปั้นทุบฟองน้ำว่า เป็นสถานีแปลงคลื่นความรู้ ระหว่างวิชาการกับชุมชน ดร.แสวง รวยสูงเนิน กล่าวในเวทีเสวนาในหัวข้อ"พันธมิตรวิชาการ" เมื่อครั้งเปิดอาคารปูนซีเมนต์ไทยว่า

..บทบาทมหาชีวาลัยต่อการพัฒนาชุมชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา บริษัทเอกชน ราชการ นักบริหารนักการเมือง องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลทั่วไป มหาชีวาลัยทำอยู่นั้น เป็นที่รองรับงานทุกระดับ ดังกล่าวมาตลอดทั้งปี ทำให้มหาชีวาลัยหัวกะไดบ้านไม่เคยแห้ง

      

งานจากนักวิชาการที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปของงานวิจัยและพัฒนา จะนำมาทดสอบที่มหาชีวาลัยเป็นเบื้องต้น รอการปรับแต่ง คลื่น ให้เหมาะสมมากขึ้น ก่อนที่จะขยายสู่ชุมชนเครือข่าย ในรูปแบบของ ฟ้าสู่ดิน และงานของชุมชนที่นำมาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนา แบบ ดินสู่ฟ้า    ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงนโยบาย ก็จะนำมาปรับเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนที่นี่เช่นกัน ในรูปแบบของตลาดนัดความรู้เพื่อการพัฒนา      

ในบางกรณี นักวิชาการสายเดี่ยว ก็อาจมีโอกาสมาจับมือกันให้เป็นทั้งแบบผสมผสานทางความรู้ และหรือ จับมือกับผู้ใช้ความรู้โดยตรง เพื่อที่จะเปลี่ยนจากการใช้ชาวบ้านเป็นวัสดุวิจัย(อย่างที่เคยชินกันในวงวิชาการ) มาเป็นการทำงานร่วมกันในฐานะภาคีวิจัย    

และยังทำจนถึงระดับที่เปลี่ยนปรัชญาการทำงานวิจัยจาก ฉันอยากรู้ ฉันจึงทำมาเป็นเราอยากรู้ เราจึง(ร่วมมือกัน)ทำที่เป็นมิติการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หลักการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ ระดับชุมชน(COP) ที่ทำให้ชุมชนพัฒนาตัวเองเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) และหนุนช่วยให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)     

วันนี้ มหาชีวาลัยอีสานจับคู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สายสัมพันธ์มีมายาวนานนับสิบปี เราเชื่อมโยงกันแบบกระแสสลับ มีทั้งแบบเหย้าและเยือนระหว่างกัน เมื่อปลายปีที่แล้วผมไปเป็นวิทยากรร่วมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อบูรณาการเทคโนโลยี สังคมกับชุมชน  

นักศึกษาคณาจารย์เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นี่หลายครั้ง มีทั้งมาแบบชุดเล็กและชุดใหญ่ แต่วันนี้เป็นชุดจิ๋วแต่แจ๋ว มีนักศึกษามหาบัณฑิต 9คน อาจารย์3ท่าน มาถึงในช่วงบ่าย มีโปรแกรมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน แล้วค่ำคืนนี้มหาชีวาลัยอีสานจะเปิดฉาก คลุกคลีตีโมงระหว่างชนบทกับเทคโนโลยี เรามีนักศึกษาบูรณาการศาสตร์ และท่านเม็กดำ1 มาร่วมตะลุมบอลความรู้ ผลเป็นประการใดจะรายงานอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารักกันจริงอย่าทิ้งกันนะขอให้ติดตามด้วยความระทึกระทวยใจต่อไป

  แผนงานอิงระบบศึกษา

:กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี