Contact

1 ในกลยุทธ์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  สุขบัญญัติแห่งชาติ  

   สุขบัญญัติแห่งชาติ  10   ประการ  ในการในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเริมสุขภาพ

1.  ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.  รักษาฟันให้แข็งแรงแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

3.  ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

4.  กินอาหารสุก  สะอาด  ปราศจากสารอันตราย  และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  สีฉูดฉาด

5.  งดบุหรี่  สุรา  สารเสพติด  การพนัน  และการสำส่อนทางเพศ

6.  สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

7.  ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

8.  ออกกำลังกายสมำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

9.  ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.  มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 77330, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สม.4

Recent Posts 

Comments (0)