วันนี้ขอนำเสนอสมรรถนะเฉพาะและตัวบ่งชี้ของครูปฐมวัย ซึ่งวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งมหาวิทยาลัยและชาวโรงเรียนครับ
สมรรถนะที่  1      การจัดการเรียนรู้                               
        
การจัดการเรียนรู้
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยองค์รวม ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ และประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล และประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ตัวบ่งชี้     
  
1. ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย     
  
2.ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     
  
3.ความสามารถในการจัดประสบการณ์บูรณาการผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
     
  
4.ความสามารถในการจัดมุมประสบการณ์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
     
  
5.ความสามารถในการเลือกใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
วิถีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย     
   6.ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เป็นรายบุคคล
     
  
7.ความสามารถในการให้ความรู้ผู้ปกครองและให้ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย    
   
8.ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
สมรรถนะที่  2    จิตสำนึกของความเป็นครูปฐมวัย                               
    
จิตสำนึกของความเป็นครูปฐมวัย หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใส่ ดูแล อบรม และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก ความเข้าใจ ไวต่อความรู้สึก และความต้องการของเด็ก รวมทั้งยอมรับ และให้ความเอื้ออาทรอย่างสม่ำเสมอต่อเด็กทุกคน

ตัวบ่งชี้                   
   1.พฤติกรรมการดูแลเด็ก
      2.การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้เกี่ยวข้อง    
     
3. การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็ก
    
    
4.การตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม
    
   
5.ความเอาใจใส่และดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
    
   
6.การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็ก
    
  
7.การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและผู้ปกครอง