การจัดทำแผนสาธารณสุขจะต้องประกอบด้วย 4 ส่วน  ได้แก่

1. ประมาณการรับ-จ่ายเงิน

2. การจัดทำแผนลงทุน

3. การจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร

4. การจัดทำแผนด้านปฏิบัติการด้านสาธารณสุข   แผนปฏิบัติการ จะต้องตอบสนองตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัด   ตอบสนองงานนโยบาย และตอบสนองงานประจำด้วย