ข่าวดีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง ในเดือน กุมภาพันธ์ 2550 กระทรวงการคลังออกระเบียบปรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปี พ.ศ. 2550 ปรับอัตราค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ทำงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ สูงสุดถึงวันละ 200 บาท และ 420 บาท ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

   ซึ่งเดิมเราใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 16.30- 20.00 น. ได้รับค่าตอบแทน 100.-บาท/วัน และปฏิบัติงานในวันหยุดตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ได้ค่าตอบแทน 200.-บาท/วัน ระเบียบใหม่นี้ให้ใช้ในวันธรรมดาเป็นชั่วโมง ๆ ละ 50.-บาท แต่จะต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า  4  ชั่วโมง คือ จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. จึงจะได้รับค่าตอบแทน  200.-วัน ถ้าปฏิบัติงานไม่ถึงชั่วโมงให้ตัดทิ้ง หมายถึงว่า การปฏิบัติงานไม่เต็มชั่วโมงไม่ต้องนำมาคิดคำนวณ ส่วนในวันหยุดจะต้องปฏิบัติงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน จะได้รับอัตราชั่วโมงละ 60 บาท คือจะต้องปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. จะได้รับเงิน 420.-บาท