เครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน 1. ระยะเวลาในการคืนทุน ( Payback Period : PB )
2.
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ( Average Rate of Return : ARR )
3.
อัตราผลตอบแทนคิดลด ( Internal Rate of Return : IRR )
4.
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value : NPV )
5.
ดัชนีการทำกำไร ( Profitability Index : PI )