งบลงทุน ( Capital Budget )

งบลงทุน เป็นกระบวนการในการวางแผนและการจัดสรรเงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ของธุรกิจ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้ลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นผลสำเร็จในอนาคต หรือเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ ระหว่างรายจ่ายและผลประโยชน์ที่จะได้รับ จากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับลงทุนในระยะยาว ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งบลงทุนเป็นการวางแผนในระยะยาวของธุรกิจ และมีลักษณะแตกต่างจากงบประมาณโดยทั่วไปของธุรกิจ

      ธนกฤษ อัศวลงกรณ์