นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.  เป็นโรงเรียนสะอาด  ปลอดสารเสพติด  และอบายมุขทุกชนิด

2.  เป็นศูนย์กลาง  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพของนักเรียนและชุมชน

3.  เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน  และบุคลากร

4.  ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

5.  ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

6.  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

7.  ดำเนินการตามนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติ