ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังจูงใจของมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด

  ติดต่อ

อรุณรัตน์  กาญจนะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังจูงใจของมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด

วิธีการวิจัย
- เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่ละกลุ่มประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่พาบุตรมารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดของมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึง มีนาคม 2549 จำนวน 29 คน ดดยเป็นกลุ่มทดลอง 14 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังจูงใจ ประกอบด้วย การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งฝึกทักษะการดูแลในเรื่องการดูแลเพื่อป้องกันหรือบบรรเทาผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด การติดเชื้อ, เลือดออกง่าย, เยื่อบุในช่องปากอักเสบ, คลื่นไส้อาเจียน, การดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก, การดูแลเด็กให้พัฒนาการตามวัย ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ กเบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการดูแลบุตรก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ANCOVA โดยมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลบุตรก่อนการทดลองเป็นตัวแปรควบคุม

ผลการศึกษา
- มารดาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองโดยเฉพาะด้านการดูแลเพื่อป้องกันเลือดออกง่ายและเยื่อบุในช่องปากอักเสบ

สรุป
- ผลการศึกษาแสดงว่า โปรแกรมเสริมสร้างพลังจูงใจ น่าจะมีผลทำให้พฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับยาเคมีบำบัดเพิ่มขึ้นจาก การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550 ณ อาคารบัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 77185, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 17:24:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#research#บทคัดย่อ#abstract#ยาเคมีบำบัด#โปรแกรมการเสริมสร้างพลังจูงใจ#มะเร็งเม็ดเลือดขาว#พฤติกรรมการดูแล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)