ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า

ปิยะวรรณ ขนาน, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, สุวิมล กิมปี  - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กุลภา ศรีสวัสดิ์  - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่ออธิบายพฤติกรรมการดูแลเท้า , ความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพ, การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า

วิธีการวิจัย
- กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก, หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและชายของโรงพยาบาลพระพุทธบาทและโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 84 ราย  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์คัดเข้าและคัดออก เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน

ผลการศึกษา
- กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเท้าระดับปานกลาง( ค่าเฉลี่ย = 1.14, SD = 0.79) กล่าวคือ มีพฤติกรรมการดูแลเท้าและแผลที่เท้าไม่สม่ำเสมอ , มีคะแนนเฉลี่ยอำนาจควบคุมทางสุขภาพจากภายในตนเองและบุคคลที่มีอำนาจระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 2.53, SD = 0.70 และ ค่าเฉลี่ย = 2.78 , SD = 0.51 ตามลำดับ)  และจากสิ่งอื่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.09, SD = 0.90) มีคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.61, SD = 1.03) นอกจากนี้ ความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพจากภายในตนเอง ,ความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพจากบุคคลที่มีอำนาจและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเท้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.532, r=0.413 และ r=0.449 , p<0.05 ตามลำดับ)  

สรุป
- ความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพจากภายในตนเอง, ความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพจากบุคคลที่มีอำนาจและการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดูแลเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า

จาก การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550 ณ อาคารบัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#สุขภาพ#เบาหวาน#บทคัดย่อ#abstract#การสนับสนุนทางสังคม

หมายเลขบันทึก: 77184, เขียน: 08 Feb 2007 @ 16:22 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 13:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)