การเพิ่มศักยภาพของพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

สุภาณี ชูชาติ, พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล และศุภชัย ปิติกุลตัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินผลการดำเนินการต่อการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

วิธีการวิจัย
- วิจัยแบบก่อนและหลังดำเนินการ เปรียบเทียบความรู้ การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันปอดอักเสบจากการใช่เครื่องช่วยหายใจและอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใตจก่อนและหลังดำเนินการ ดดยใช้สถิติ
Paired t-test และ Chi-Square test กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาล 40 คน ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การดำเนินการประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรู้และสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เก็บข้อมูลอุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจโดยใช้ระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการตรวจหาแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งก่อนและหลังดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2549

ผลการศึกษา
- หลังดำเนินการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ยความรู้ของพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัสำคัญทางสถิติ (22.9 และ 20.9
, p<0.001) การปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกัยปอดอักเสบจาการใช้เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 85.9 และ 74.2ม P<0.001) อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงร้อยละ 21.1  เหลือร้อยละ 13.3 หรือจาก 17.3 ครั้ง เหลือ 9.4 ครั้ง ต่อ 1,000 วันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (P<0.05) แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจทีทพบากที่สุดในช่วงก่อนและหลังดำเนินการ คือ เชื้อ Acinetobacter baumannii และ Pseudomonas aeruginosa ตามลำดับ

สรุป
- ผลการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่า ความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจควรนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและการนำโครงการฝึกอบรมฯ ไปใช้กับพยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

 

จาก การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

30-31 มกราคม 2550 ณ อาคารบัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#พยาบาล#บทคัดย่อ#abstract#ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

หมายเลขบันทึก: 77181, เขียน: 08 Feb 2007 @ 16:20 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 23:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)