เจ้าหน้าที่ UNICEF ตรวจสภาพ ร.ร.สังกัด สพท.อ.ย.1แล้วจัดสรรเงินสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน 7 ร.ร. การดำเนินการร.ร.ต้องถ่ายรูปก่อนซ่อมและหลังจากซ่อมแล้วเพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ