ในวิชาบริหารได้รับการเรียนรู้ระบบการบริหารงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น  การทำงานอย่างเป็นระบบ  การพัฒนาคน  การพัฒนากำลังคน  การจัดทำแผนงาน  ระบบโครงสร้างการบริหารงาน  ทำให้เข้าใจระบบการทำงานและทิศทางของนโยบายสาธารณสุขต่าง ๆมากมาย  สามารถนำไปพัฒนางานที่ทำงานอยู่ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น